Portali i lajmeve

Portali frekuenca.com është një portal lajmesh, vizitorët e të cilit janë naviguesit nga territori i Shqipërisë, por dhe më gjerë

Frekuenca.com është përshtatur në gjuhën Shqipe. Ky portal është porositur nga agjencia shteterore e lajmeve në Turqi, Anadolu Agency(AA).

Çfarë ofron frekuenca.com

 • Lajmet nga vendi
 • Aktualitet
 • Lajmet nga rajoni
 • Lajmet nga bota
 • LifeStyle
 • Kulturë
 • Teknologji
 • Panel administrimi për administratorët dhe moderatorët
 • Integrimi i të dhënave për palet e treta

Specifikime teknike:

 • Portali është ndërtuar në teknologjitë .NET,MS SQL Servecr, Ajax, client scripting language
 • Portali përbëhet nga Server FARM
 • frontend website
 • administration panel
 • 3 DB(news,logs,archived news)

Portali i doktorëve

Portali doktoret.com shërben si mjet për vlerësimin e mjekëve të Republikës së Shqiperisë bazuar në perceptimin qytetar

Implementimi I nje sistemi te menaxhimit te vlëresimit të mjekëve ka per qellim te ofroje një mjet për të shërbyer si indikator per performancen e punonjësve mjekë në shërbimin spitalor.

Çfarë ofron doktoret.com

 • Informacione dhe artikuj informative rreth shëndetit. Këtu jepet mundesia qe qytetaret e loguar ne portal te komentojne.
 • Kerkimi per mjeket e Republikes se Shqiperise, profili i tyre.
 • realizimi i vleresimit pozitiv ose negativ i mjekëve dhe i shoqëruar me komentet përkatese
 • Përmbledhje e mjekëve më të vlerësuar
 • Permbledhje e komenteve dhe vleresimeve me te fundit te aprovuara nga moderatoret.
 • Sistem të fuqishem log -esh dhe informacionesh te detajuara rreth eventeve.
 • Implementimi i news-letter dhe rrjetet sociale
 • Panel administrimi për administratorët dhe moderatorët
 • Integrimi i të dhënave për palet e treta

Grupet e synuara:

 • Punonjësit e shërbimit shëndetësor që gjenden në listën e mjekeve të ofruar nga Ministria e Shëndetesise.
 • Punonjësit e stafit administrativ
 • Qytetarët
 • Palët e treta

Download file

e-Albania.al (Government portal)

Portali e-Albania shërben si një portë nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit, shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.

Portali qeveritar e-Albania është i lidhur me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, e cila është arkitektura bazë mbi të cilën mundësohet ndërveprimi me sistemet elektronike të institucioneve publike.

Çfarë ofron e-Albania

 • është një zyrë me një ndalesë për shërbimet online të administratës publike
 • është një kanal online për ofrimin e shërbimeve publike në 24 orë në 7 ditë të javës
 • ofron shërbime elektronike të nivelit 3 dhe 4 (sipas UNPAN 2014) nëpërmjet standardeve më të fundit të teknologjisë, mundësi për kryerjen e pagesave online për këto shërbime nëpërmjet kartave të debitit dhe kreditit
 • ofron shërbime elektronike të nivelit 1 dhe 2 (sipas UNPAN 2014), ku çdo i interesuar të marrë informacion të detajuar në lidhje me shërbimet për publikun, (licenca, leje, autorizime, certifikata, vërtetime apo shërbime të tjera të ngjashme), dokumentacionin e nevojshëm, procedurën që duhet të ndjekë, oraret e funksionimit dhe vendndodhjen e zyrave të administratës, kontaktet, si dhe adresën e faqes zyrtare të institucionit që ofron shërbimin përkatës, ku mund të orientohet për detaje të mëtejshme
 • është në përputhje të plotë me politikat e qeverisë në fushën TIK dhe Strategjinë Ndërsektoriale "Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020"
 • ofron mundësi komunikimi për çdo paqartësi, pyetje apo problem mbi regjistrimin, shërbimet e ofruara në portal, përmes forumit të portalit, postës elektronike, komenteve dhe mesazheve në rrjetet sociale
 • ka përmirësuar ofrimin e shërbimeve, duke reduktuar kohën e marrjes së shërbimit, duke evituar burokracitë, si dhe duke ulur korrupsionin
 • ofron informacion dhe shërbime elektronike që krijohen dhe mirëmbahen nga institucione të ndryshme publike dhe private. Disponueshmëria dhe saktësia e shërbimit është përgjegjësi e institucionit përgjegjës, i cili ofron shërbimin e tij elektronik përmes portalit

Misioni

 • të jetë kanali kryesor i marrjes së shërbimeve të administratës publike online për qytetarët, bizneset dhe vetë punonjësit e administratës publike;
 • tu ofrojë përdoruesve një platformë, ku mund të jenë pjesë aktive e përmirësimit të shërbimeve publike dhe hartimit të politikave qeveritare;
 • të zgjerojë përvojën e përdoruesve përmes shtimit të vazhdueshëm të shërbimeve elektronike edhe me 250 shërbime elektronike të tjera brenda vitit 2016.
 • të rrisë informimin mbi ekzistencën e shërbimeve të administratës publike;

Përdoruesit

 • të gjithë qytetarët shqiptarë dhe të huajt me regjistrim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e Shqipërisë
 • bizneset e regjistruara në Republikën e Shqipërisë
 • punonjësit e administratës publike në AD (active directory)
 • vizitorët e portalit
Potom Farmaci 2.0

POTOM FARMACI 2.0 ndihmon farmacitë në informatizimin e të dhënave të medikamenteve

Ky aplikacion desktop ofron funksionalitetet si më poshtë:

 • Regjistrimin e medikamenteve dhe kategorizimet e tyre
 • Çeljen e njësive administrative ( Depo dhe Farmaci) .
 • Regjistrimin e blerjeve ( furnizimeve ) dhe shitjeve .
 • Kalimet e medikamenteve midis depove dhe pikave të shitjeve ( farmacive )
 • Anullimet e faturave të blerjeve dhe te shitjeve .
 • Regjistrimin e shpenzimeve sipas zërave te ndryshem qe zgjidhen nga Administratori
 • Raportet e mundshme për çdo veprim te kryer
Potom Dyqane 2.0

POTOM DYQANE 2.0 ndihmon bizneset e vogla dhe te mesme ne mirembajtjen e te dhenave te dyqanit apo dyqaneve .

Ky aplikacion desktop ofron shërbimet:

 • Regjistrimin e produkteve dhe kategorizimet e tyre
 • Celjen e njesive administrative (Magazina dhe Pike shitje)
 • Regjistrimin e blerjeve ( furnizimeve ) dhe shitjeve
 • Kalimet e artikujve midis magazinave dhe pikave te shitjeve
 • Anullimet e faturave te blerjeve dhe te shitjeve .
 • Gjendja e arkes
 • Regjistrimin e shpenzimeve sipas zerave te ndryshem qe zgjidhen nga Administratori
 • Raportet e mundshme per cdo veprim te kryer , perfshire dhe raportin e fitueshmerise

Download file

Potom Dyqane (web)

Aplikacioni POTOM version web ka per qellim te ndihmoje bizneset e ndryshme ( kryesisht te voglat dhe te mesmet ) ne mirembajtjen e produkteve te dyqanit apo dyqaneve te tyre.

Aplikacioni ofron funksionalitetet e meposhteme:

 • Kryer furnizime
 • Kryer shitje ( me BarCode ose jo )
 • Shitje per kliente te zgjedhur ( duke aplikuar skonto ose jo )
 • Menaxhim klientesh dhe furnitoresh
 • Anullime faturash
 • Celje perdoruesish te tipit SHITES , te cilet kan akses te limituar nga administratori i dyqanit
 • Raporte te ndryshme te furnizimeve
 • Raporte te ndryshme te shitjeve
 • Raport te iventarit
 • Raport te fitueshmerise

POTOM perpunon informacionin nepermjet nje nderfaqeje grafike lehtesisht te kuptueshme ne administrimin e programit nga administratori dhe lehtesisht e realizueshme gjate punes se perditshme te punonjesve .

Download file

Public Consulting

Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM) / Drejtorite rajonale

Ky aplikacion web paraqet te dhena per publikun sipar drejtorive rajonale te mjedisit (DRM)

Rally Albania

Rally Albania - aplikacioni i menaxhimit te garave.

Ky aplikacion eshte teresisht dinamik , ofron nderveprim me radaret e matjes se koheve te realizuara nga garuesit dhe llogarit kohet e kapura nga radaret + penalltite nga GPS

Klinika dentare

Menaxhimi i klinikes dentare

Ky aplikacion ka nje nderfaqe metaforike per perdoruesin , i lehte ne perdorim dhe i shpejte ne perpunimin e informacionit baze .

Aplikacioni realizon funksionalitetet e meposhteme :

 • Regjistrim i poltroneve , pacienteve , stafit ( doktor , asistent etj )
 • Regjistrim te orareve te takimeve me pacientet , kryerjen e trajtimeve , shperndarjen e recetave etj.
 • Mundesimi i menaxhimit te pagesave , raportet sipas asistenteve dhe mjekeve
 • Menaxhimi i formules se pushimeve vjetore te punonjesve te klinikes .
MediCare

MediCare - klinike private per vizitat mjekesore .

Aplikacioni i tipit Web Application regjistron vizitat mjekesore sipas tipit te ekzaminimit. Bazuar ne viziten e kryer doktoreve u paraqitet forme e parambushur si dokument MS WORD duke mundesuar lehtesi ne vendosjen e pergjigjeve te vizites se ndjekur.

22files.com

22files - file sharing website

The easiest way to Upload & send large files fast ...

You Can Upload Your Files Directly It's Free, Also You Can Signup and Get fantastic options !